Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Ngày 15/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan (gọi tắt là NĐ 127). Nghị định gồm có 3 chương và 73 Điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2013 bãi bỏ các Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 (gọi tắt là NĐ 97) và Nghị định số 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009 (gọi tắt là NĐ 18) của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Chi hội Luật gia Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tổng hợp và giới thiệu một số điểm mới, điểm sửa đổi của NĐ số 127 so với NĐ 97 và NĐ 18 đến độc giả như sau:

1. Về tình tiết giảm nhẹ (Điều 2)

Ngoài các tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điều 9 của Luật xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC), thì NĐ 127 còn quy định thêm 2 tình tiết giảm nhẹ đó là:

Một là: Vi phạm lần đầu;

Hai là: Tang vật vi phạm có trị giá không quá 50% mức tiền phạt tối thiểu của khung tiền phạt đối với hành vi vi phạm.

Ví dụ: Hành vi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không đúng nội dung giấy phép quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 của Nghị định có mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, nhưng trị giá vi phạm của lô hàng này là 2,5 triệu đồng thì trường hợp này được xem là tình tiết giảm nhẹ để xem xét mức xử phạt. Trước đây NĐ 97 quy định tang vật vi phạm có trị giá nhỏ hơn mức tiền phạt tối thiểu của khung tiền phạt là được xem xét tình tiết giảm nhẹ

2.Về mức phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức (Điều 4)

- Trước đây NĐ 97 quy định cá nhân hoặc tổ chức bị vi phạm đều áp dụng mức phạt như nhau. Nhưng theo quy định tại Điều 4 của NĐ 127, thì mức phạt quy định tại Mục 2 Chương I Nghị định là mức phạt đối với tổ chức; còn mức phạt đối với cá nhân thì bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4.

- Mức phạt tối đa của cơ quan hải quan là 100 triệu đồng (trước đây là 70 triệu đồng).

3. Những trường hợp không xử phạt VPHC trong lĩnh vực HQ (Điều 5)

So với NĐ số 97, thì NĐ 127 quy định có sự thay đổi trường hợp không xử phạt về vi phạm quy định về khai hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng của người xuất cảnh, nhập cảnh mà tang vật vi phạm có trị giá dưới 5 triệu đồng (trước đây theo NĐ 97 hành vi trên mà tang vật vi phạm có trị giá dưới 10 triệu đồng, thì thuộc trường hợp không xử phạt).

4. Về hành vi VPHC trong lĩnh vực hải quan

So với NĐ 97 thì NĐ 127 đã quy định cụ thể và đầy đủ các hành vi vi phạm hành chính về hải quan phù hợp với tình hình thực tế. NĐ 127 bổ sung thêm nhiều hành vi vi phạm phát sinh từ các quy định mới trong pháp luật về hải quan. Cụ thể:

Nhóm hành vi vi phạm quy định về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp hồ sơ thuế (2 hành vi): Không thông báo cho cơ quan hải quan đúng thời hạn quy định thông tin về hàng hoá trước khi hàng hoá đến cửa khẩu; Không chấp hành đúng chế độ cung cấp và khai báo thông tin hàng hoá chịu sự giám sát, quản lý hải quan tại kho, khu phi thuế quan theo quy định của pháp luật.

Nhóm hành vi vi phạm quy định về khai hải quan (5 hành vi): Không khai hoặc khai không đúng các nội dung trên tờ khai hải quan mà không ảnh hưởng đến thuế hoặc chính sách xuất nhập khẩu; Không khai hoặc khai sai so với thực tế về tên hàng, chủng loại,số lượng, trọng lượng, xuất xứ hàng hoá sử dụng, tiêu huỷ trong khu phi thuế  quan; Lập và khai không đúng các nội dung trong hồ sơ thanh khoản hàng hoá của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan; Khai tăng so với định mức sử dụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặc vật tư  gia công hàng hoá để xuất khẩu, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất; Không khai nguyên vật liệu gia công tự cung ứng

Nhóm hành vi khai thiếu thuế (3 hành vi): Khai sai về đối tượng không thuộc diện chịu thuế; Sử dụng hàng hoá trong hạn ngạch thuế quan không đúng nội dung hạn ngạch; Các hành vi không khai hoặc khai sai khác làm thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu....

5. Về mức phạt (Chương I Mục 2, từ Điều 6 - Điều 16)

So với NĐ 97, thì NĐ 127 quy định mức phạt đối các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan tăng hơn so với NĐ 97. Chúng tôi xin đưa ra một số mức phạt điển hình như:

- Đối với hành vi Không tái xuất, tái nhập phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh đúng thời hạn quy định mà phương tiện vi phạm là ô tô dưới 24 chỗ ngồi, trước đây theo NĐ 97 quy định mức phạt từ 15-40 triệu đồng, nay theo NĐ 127 thì hành vi này có mức phạt từ 30-50 triệu đồng.

- Hành vi Không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng, trọng lượng, chất lượng, trị giá, mã số hàng hóa, thuế suất, xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trước đây theo NĐ 97 có mức phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, nhưng theo Nghị định 127 thì hành vi này có mức phạt 20% số tiền thuế khai thiếu (tăng thêm 10% so với quy định cũ).

- Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm liên quan đến hàng kinh doanh tạm nhập- tái xuất được quy định tăng nặng hơn so với cùng hành vi vi phạm đối với loại hình kinh doanh khác.

6. Về thẩm quyền lập Biên bản VPHC (Điều 18)

Trước đây, NĐ 97 không có quy định này, nay NĐ 127 đã quy định rõ vấn đề này, theo đó người có thẩm quyền lập biên bản VPHC là những người có thẩm quyền xử phạt quy định tại Điều 19 Nghị định 127.

7. Về thẩm quyền xử phạt

Thẩm quyền xử phạt cũng được thay đổi, thẩm quyền xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan được quy định tại Điều 19 của Nghị định.

- Theo đó, công chức hải quan đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 1 triệu đồng đối với tổ chức (trước đây NĐ 97 là 200.000 đồng).

- Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm tra sau thông quan có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 5 triệu đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 10 triệu đồng đối với tổ chức (trước đây NĐ 97 là 5 triệu đồng, đồng thời Nghị định đã sửa đổi thẩm quyền “Đội trưởng Đội Nghiệp vụ” thành “Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan” cho rõ hơn và rộng hơn).

- Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 25 triệu đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 50 triệu đồng đối với tổ chức (trước đây là 20 triệu đồng); tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt theo quy định;Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ hoặc tái xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện; Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại; Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp... (trước đây Chi cục trưởng và tương đương không có thẩm quyền này).

- Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 50 triệu đồng đối với cá nhân; phạt tiền đến 100 triệu đồng đối với tổ chức (trước đây NĐ 97 quy định là 70 triệu đồng); tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt theo quy định; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại Nghị định này.

- Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền: Phạt cảnh cáo; phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của Luật Xử lý vi phạm hành chính (100 triệu đồng); tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định này.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điều 38 của Luật xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định 127.

- Đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế (quy định tại Điều 8, Điều 13 và điểm a, khoản 1, Điều 16 Nghị định), các cấp sau đây có thẩm quyền xử phạt: Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

8. Thời hạn ra Quyết định xử phạt VPHC

Trước đây, Nghị định 97 quy định thời hạn ra quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan là 10 ngày, kể từ ngày lập biên bản VPHC, nhưng Luật Xử lý VPHC quy định giảm xuống còn 7 ngày (Thời hạn ra QĐ xử phạt trong NĐ 127 không quy định vì trong Luật đã quy định rõ). Đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp hoặc thuộc trường hợp giải trình thì thời hạn ra quyết định xử phạt VPHC trong lĩnh vực hải quan là 30 ngày; đối với vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình thì có thể gia hạn không quá 30 ngày.

9. Thẩm quyền ra QĐ cưỡng chế thi hành QĐ xử phạt VPHC (Điều 29)

So với NĐ 97 thì tại NĐ 127 đã quy định bổ sung thẩm quyền cưỡng chế cho Chi cục trưởng Chi cục Hải quan và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan (Trước đây thẩm quyền cưỡng chế chỉ bao gồm: Cục trưởng Cục Hải quan, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu).

Luật gia: Cao Thanh Phương

Tin liên quan

Tổng cục Hải quan gặp mặt các đơn vị báo chí, tuyên truyền nhân ngày 21-6
Sáng 18-6, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc tổ chức gặp mặt các đơn vị báo chí, tuyên...
Lúng túng xử phạt vi phạm hành chính
Hải quan Hải Phòng đang lúng túng khi xử lí một trường hợp vi phạm hành chính đối với hành vi “kinh doanh hàng hóa...
Hải quan Quảng Ninh bắt giữ hơn 13.300 bao thuốc lá nhập lậu
Ngày 7-6, theo tin từ Đội Kiểm soát Hải quan số 1- Cục Hải quan Quảng Ninh, đơn vị vừa phát hiện bắt giữ 13.360 bao...
Bị phạt vì tự ý tiêu huỷ nguyên phụ liệu
Theo Cục Hải quan Bình Dương, mới đây, một DN có vốn đầu tư nước ngoài đã bị đơn vị xử phạt gần 700 triệu...
Có được bổ sung giấy phép NK sau khi đã tiêu thụ hàng hóa?
Cục Hải quan TP.HCM vừa có báo cáo gửi Tổng cục Hải quan xin ý kiến về trường hợp NK hàng hóa thuộc diện phải có...
Kiến nghị về thanh lí tài sản nhập khẩu của Intel VN
Liên quan đến vướng mắc thanh lí các tài sản NK của Công ty TNHH Intel Products Việt Nam (Khu chế xuất Linh Trung), Cục...
Quảng Trị: Khởi tố vụ án buôn lậu, chống người thi hành công vụ
Ngày 14-3-2012, Công an huyện Cam Lộ đã hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án buôn lậu, chống người thi hành công vụ xảy...