Quản lý văn bản
 • id van ban
  1678
 • 02/2007/NĐ-CP
 • 05/01/2007
 • Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực vật
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
 • Lĩnh vực chi tiết
  Chất lượng,kiểm dịch
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực