Quản lý văn bản
  • id van ban
    1688
  • 23/2007/NĐ-CP
  • 12/02/2007
  • Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hoá của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
  • Chính phủ
  • Lĩnh vực văn bản
    VB Chính phủ
  • Lĩnh vực chi tiết
    Đầu tư
  • Hiệu lực
    Còn hiệu lực