Quản lý văn bản
 • id van ban
  230
 • 24/2010/NĐ-CP
 • 15/03/2010
 • Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực