Quản lý văn bản
 • id van ban
  233
 • 12/NQ-CP
 • 07/03/2010
 • Nghị quyết số 12/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2010
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực