Quản lý văn bản
 • id van ban
  2620
 • 75/2012/NĐ-CP
 • 03/10/2012
 • Nghị định số 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khiếu nại
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực