Quản lý văn bản
 • id van ban
  2657
 • 83/2013/NĐ-CP
 • 22/07/2013
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế
 • Chính phủ
 • Lĩnh vực văn bản
  VB Chính phủ
 • Lĩnh vực chi tiết
  Thuế suất, Giá tính thuế, Khác liên quan thuế
 • Hiệu lực
  Còn hiệu lực