Mục tiêu và hành động

Để thực hiện đúng các cam kết quốc tế, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển và hội nhập, Chính phủ đang “hành động - kiến tạo và liêm chính”; các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cán bộ, công chức và cải thiện cơ sở pháp lý, hạ tầng công nghệ thông tin... trong điều hành, giải quyết công việc. Đây là vấn đề trọng tâm và bắt buộc đối với các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước.

Không nằm ngoài xu thế đó, ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan Quảng Bình nói riêng, với chức năng nhiệm vụ giải quyết thủ tục cho hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), phương tiện xuất nhập cảnh (XNC), thu thuế XNK, chống buôn lậu, gian lận thương mại, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư kinh doanh và thương mại quốc tế, cũng đã và đang cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về hải quan; cấp ủy, lãnh đạo Cục đã quán triệt, coi thực hiện cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, khắc phục khó khăn, thể hiện tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và có trách nhiệm. Nhờ vậy, trong những năm qua, công tác cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đưa Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình trở thành một trong những cơ quan quản lý nhà nước đi đầu trong cải cách, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh.

Để chỉ đạo thực hiện thành công Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã thành lập Ban chỉ đạo, với thành phần bao gồm Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng làm Trưởng ban, 01 Phó Cục trưởng làm Phó ban, các thành viên bao gồm thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc. Mặt khác, trong quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan, cơ quan hải quan và doanh nghiệp không tránh khỏi phát sinh xung đột. Nhằm quản lý và hạn chế những xung đột không đáng có, Ban Cải cách hiện đại hóa hải quan đã triển khai hoạt động phát triển quan hệ đối tác Hải quan - Doanh nghiệp. Theo đó, Cục Hải quan Quảng Bình đã thành lập Tổ phát triển đối tác Hải quan - Doanh nghiệp nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật trong lĩnh vực hải quan; khuyến khích doanh nghiệp tham gia góp ý, xây dựng, kiến nghị các quy định chưa phù hợp, từ đó tăng cường vai trò tham gia, giám sát của cộng đồng doanh nghiệp đối với hoạt động của cơ quan Hải quan. Đây là hoạt động hoàn toàn mới so với trước đây. Từ những hoạt động đó, cơ quan Hải quan và doanh nghiệp đã tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, doanh nghiệp nắm bắt được các quy định trong lĩnh vực hải quan, nâng cao niềm tin lẫn nhau trong quá trình hoạt động dẫn đến hạn chế đáng kể các xung đột không đáng có.

Kết quả đạt được

100% công chức làm công tác chuyên môn đều sử dụng thành thạo máy tính và khai thác, ứng dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ; hệ thống mạng, máy chủ, máy trạm được trang bị đầy đủ, hiện đại; hạ tầng, cơ sở vật chất được đầu tư đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hàng năm, đơn vị đã cử công chức và người lao động đi đào tạo, tập huấn theo hướng tập trung, đào tạo chuyên sâu.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hải quan 2014, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật và các quy trình nghiệp vụ mới ban hành. Thủ tục hải quan được thực hiện bằng phương thức điện tử tại 100% Chi cục Hải quan (3/3), với sự tham gia của 100%  doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan (so với năm 2016 là 93%). Do đó, thủ tục hải quan được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi, thời gian thông quan được rút ngắn so với trước đây.

Thời gian trung bình từ khi hải quan tiếp nhận hồ sơ đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng (thời gian thông quan) đối với hàng nhập khẩu chỉ còn 43 phút; đối với hàng xuất khẩu còn dưới 30 phút; đối với lô hàng phân luồng xanh, không phải nộp thuế thì thời gian này chỉ có 04 giây; thời gian trung bình kiểm tra hồ sơ dưới 15 phút; Thời gian trung bình kiểm tra thực tế hàng hóa dưới 01 giờ (Theo kết quả đo thời gian giải phóng hàng tại 3 Chi cục Hải quan cửa khẩu, giảm trung bình 10% so với năm 2016, giảm hơn 40% so với năm 2011).

Công tác thu nộp thuế, lệ phí chủ yếu được thực hiện bằng phương thức điện tử. Khoảng 90% tổng số thuế, phí, lệ phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thực hiện thu nộp qua các ngân hàng thương mại. Đối với các trường hợp này, hệ thống của cơ quan hải quan tự động hạch toán số thuế, phí, lệ phí ngay sau khi người khai hải quan nộp thuế, phí, lệ phí.

Hiện nay, đã có 11 Bộ, Ngành tham gia Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN, đồng thời Việt Nam cũng đã thực hiện kết nối kỹ thuật với 4 nước ASEAN. Hải quan Quảng Bình đã khai thác thông suốt và hiệu quả qua cổng này, phục vụ tốt cho việc giải quyết thủ tục hải quan. Thủ tục máy bay XNC qua sân bay Đồng Hới, tàu biển XNC qua cảng Hòn La đều đã thực hiện qua cổng thông tin một cửa quốc gia ( qua hệ thống máy tính, không phải nộp hồ sơ giấy).

Đẩy mạnh ứng dụng trang thiết bị kỹ thuật trong kiểm tra hải quan như soi chiếu hành lý của hành khách XNC.

Đã thực hiện việc hoàn thuế, hủy tờ khai trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến ở cấp độ 3 và 4, đạt tỷ lệ 100%, tăng 50% so với năm 2016.

Đơn vị tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; vận hành có hiệu quả trang thông tin điện tử tổng hợp phục vụ tốt công tác tuyên truyền về chế độ chính sách, thủ tục hành chính cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân; điều hành và xử lý công việc qua mạng NetOffice, đảm bảo công việc được xử lý nhanh chóng, mọi chế độ chính sách, văn bản liên quan đều được thực hiện công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, điều hành, xử lý công việc.

Nhờ vậy, Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã xây dựng và phát triển đơn vị theo hướng hiện đại, chuyên sâu, chuyên nghiệp. Cải cách, hiện đại hóa đã góp phần bảo đảm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Trong những năm qua, Cục Hải quan Quảng Bình được giao chỉ tiêu thu ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa năm sau cao hơn năm trước, trong điều kiện có thay đổi về chính sách thuế, cơ cấu mặt hàng theo hướng giảm dần. Tuy nhiên, nhờ cải cách, hiện đại hóa, đơn vị đã luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách.

Cũng nhờ cải cách, hiện đại hóa, Cục Hải quan Quảng Bình đã không ngừng tạo thuận lợi cho thương mại và vận tải quốc tế, góp phần thúc đẩy sản xuất trong tỉnh, thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Theo đó, đã cải tiến quy trình thủ tục theo hướng đơn giản, thuận lợi, tạo chuyển biến căn bản trong hoạt động quản lý nhà nước về hải quan, xóa bỏ những thủ tục, chế độ kiểm tra, kiểm soát hải quan thiếu đồng bộ, chồng chéo, rườm rà, phức tạp, gây cản trở trong việc tiếp nhận và xử lý công việc giữa cơ quan hải quan với nhau; giữa cơ quan hải quan với công dân, tổ chức có hoạt động XNK, XNC, góp phần giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp và người dân đánh giá cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai đã gặp phải vấn đề cần khắc phục là: văn bản pháp luật về kiểm tra chuyên ngành của các Bộ, ngành liên quan còn chồng chéo, chưa đồng bộ, chưa tạo thuận lợi cho cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực thi. Công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu vẫn còn nhiều bất cập dẫn đến thời gian thực hiện kéo dài ảnh hưởng đến thời gian thông quan hàng hóa (danh mục hàng hóa phải kiểm tra quá rộng,  chưa áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra chuyên ngành…).

Việc cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin của một số ngành chức năng tại các cửa khẩu chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác cải cách hành chính của ngành Hải quan.

Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới

Để đáp ứng được yêu cầu công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa Hải quan trong thời gian tới, tiếp nối những kết quả đã đạt được, khắc phục tồn tại, bất cập nêu trên, góp phần đưa Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả và hiện đại, hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra, xin đưa ra một số giải pháp sau đây:

Một là, Thủ tục hải quan được xử lý tập trung trên nền tảng công nghệ hiện đại, có khả năng sẵn sàng cao, đáp ứng yêu cầu thực hiện thủ tục hải quan “Mọi lúc - Mọi nơi - Mọi phương tiện”. Tiếp tục phát triển dịch vụ xử lý thủ tục hành chính công trực tuyến mức độ 3 hoặc 4 trên cổng thông tin điện tử hải quan theo hướng ứng dụng tối đa phương thức điện tử đối với bộ hồ sơ thủ tục hành chính công và tại các khâu tiếp nhận, xử lý, phản hồi.  Khai thác triệt để thông tin qua cổng thông tin một cửa quốc gia và một cửa ASEAN.

Hai là, áp dụng sâu rộng kỹ thuật quản lý rủi ro trong tất cả các hoạt động nghiệp vụ, gồm kiểm tra, giám sát hải quan, thanh tra chuyên ngành; chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, triển khai hiệu quả quản lý tuân thủ thông qua các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp đối tượng, mục tiêu quản lý; áp dụng các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích tuân thủ tự nguyện, hướng đến môi trường tự nguyện tuân thủ pháp luật trong cộng đồng doanh nghiệp XNK.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển quan hệ đối tác theo chiều rộng và chiều sâu với phương châm “Hải quan luôn đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp trên con đường hội nhập và phát triển”; xây dựng sự hiểu biết, đồng thuận, đồng hành của doanh nghiệp với cơ quan hải quan trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan; phát huy nguồn lực, trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp và người dân đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của cơ quan hải quan;

Bốn là, nâng cao và thường xuyên hơn nữa công tác tuyên truyền về cải cách hiện đại hóa hải quan đối với người dân, doanh nghiệp để nâng cao nhận thức về cải cách hiện đại hóa cũng như huy động các nguồn lực xã hội để thực hiện thành công việc cải cách hành chính, hiện đại hóa của đơn vị. Tiếp tục hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp về đào tạo, hướng dẫn, tư vấn về chính sách, thủ tục hải quan.

Năm là, tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về Hải quan để tham mưu, đề xuất các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho việc thực thi của cơ quan hải quan cũng như người dân và doanh nghiệp.

                                                *

                                              ***

Công tác cải cách, hiện đại hóa là quá trình lâu dài và liên tục. Sản phẩm cuối cùng của cải cách, hiện đại hóa hải quan là cung cấp dịch vụ công tốt nhất, minh bạch và nhanh chóng cho Doanh nghiệp và người dân. Trong thời gian tới, để phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn tồn tại, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước Hải quan đi vào chiều sâu, bên cạnh việc nỗ lực cố gắng, đồng sức đồng lòng của toàn thể cấp ủy, lãnh đạo, công chức và người lao động,  Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình rất mong  tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và phối hợp kịp thời, nhịp nhàng hơn nữa của các cơ quan hữu quan, cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự chung tay, đồng hành từ phía cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

*

***

Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, công tác cải cách, hiện đại hóa của Cục Hải quan tỉnh  Quảng Bình sẽ tiếp tục gặt hái được những kết quả tốt đẹp, trở thành một đơn vị Hải quan văn minh, hiện đại và lớn mạnh về mọi mặt, đáp ứng phương châm hành động của Ngành Hải quan “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả”, theo kịp với trình độ phát triển của các nước trong khu vực, xứng đáng là “người gác cửa” trên mặt trận kinh tế, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển, xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp.

Hoàng Kim Đồng

Ngày 14/10/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử, với mục tiêu đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; nâng vị trí của Việt Nam về Chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên hợp quốc; công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP, căn cứ Quyết định số 1614/QĐ-BTC ngày 19/7/2016 của Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016-2020, trong những năm vừa qua Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đã thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020 ban hành theo Quyết định số 1418/QĐ-TCHQ ngày 25/4/2017 của Tổng cục Hải quan; trong đó nổi bật là việc ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong các khâu nghiệp vụ hải quan; triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách quản lý nhà nước; tổ chức và xây dựng đội ngũ công chức chuyên nghiệp, chuyên sâu, liêm chính, được trang bị và làm chủ các trang thiết bị công nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Kết quả công tác cải cách hiện đại hóa bước đầu đã mang đến nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan. 

Song song với Kế hoạch cải cách, hiện đại hóa, về thể chế pháp lý, ngày 20/4/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư  số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Một trong những bước tiến quan trọng về cải cách thủ tục Hải quan đó là quy định về việc nộp hồ sơ hải quan điện tử thay cho phương thức nộp hồ sơ hải quan trực tiếp bằng bản giấy. Theo đó, các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan sẽ được người khai hải quan nộp dưới dạng điện tử (bản scan có gắn chữ ký số) thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan ngay khi thực hiện đăng ký tờ khai hải quan. Khi kiểm tra hồ sơ, công chức hải quan căn cứ vào các thông tin trên tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp để kiểm tra, đối chiếu và lưu trữ.

Ngoài ra, tại Cục Hải quan Quảng Bình, đối với các hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính khác trong lĩnh vực Hải quan như: hồ sơ khai bổ sung; thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế; báo cáo sử dụng hàng hóa miễn thuế; hồ sơ miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế; hồ sơ đề nghị xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa; hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế; hồ sơ xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế … cũng được nộp cho cơ quan hải quan thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử. Như vậy, hiện nay người khai hải quan không cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ hải quan dưới dạng giấy và mang trực tiếp đến cơ quan hải quan để nộp như trước. Việc cải cách thủ tục hành chính này vừa đảm bảo tính minh bạch vừa giảm thiểu chi phí và nhân lực cho cả doanh nghiệp và cơ quan hải quan trong khâu chuẩn bị hồ sơ hải quan và kiểm tra hồ sơ hải quan.

Chung ý chí nỗ lực trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử, trong thời gian tới Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình quyết tâm phấn đấu trở thành cơ quan hải quan hiện đại với thủ tục hải quan ngày càng đơn giản, minh bạch, hoạt động trên nền tảng ứng dụng CNTT và quản lý rủi ro; triển khai hiệu lực, hiệu quả cơ chế, chính sách quản lý nhà nước về Hải quan, trở thành cơ quan hành chính đi đầu trong cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

Chí Hiếu

Các chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La, cửa khẩu Cha Lo (Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình) làm việc với các doanh nghiệp kinh doanh cảng biển, kho ngoại quan đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc kết nối, triển khai Hệ thống Quản lý hải quan tự động (VASSCM).

Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Hòn La, Quảng Bình. Ảnh: Q.H

Đây là một trong những nội dung mà Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình đang triển khai theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan về mở rộng Hệ thống VASSCM.

Theo đó, để việc triển khai Hệ thống VASSCM hoàn thành trước ngày 30/9/2018, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp (doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm; doanh nghiệp xuất nhập khẩu; doanh nghiệp dịch vụ quá cảnh hàng hóa) và quán triệt đến cán bộ, công chức về chủ trương, định hướng, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ triển khai Hệ thống VASSCM.

Tại các chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La, cửa khẩu Cha Lo, bố trí đủ công chức am hiểu về chuyên muôn nghiệp vụ, thành thạo CNTT để tham gia triển khai Hệ thống VASSCM. 

Trên cơ sở kết quả của đợt tập huấn tại Tổng cục Hải quan, các đơn vị tổ chức tập huấn lại cho cán bộ, công chức và tích cực hướng dẫn doanh nghiệp trên địa bàn khi Hệ thống VASSCM đi vào vận hành chính thức.

Bên cạnh đó, các chi cục thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn, xây dựng phần mềm đầu cuối và trong suốt quá trình vận hành Hệ thống VASSCM.

Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có 3 doanh nghiệp kinh doanh cảng: Cảng Gianh, cảng Thắng Lợi, cảng Hòn La và kho ngoại quan của Công ty Đức Toàn.

Theo Hải quan online

Chiều ngày 08/9/2018, tại sân bóng Luxe - Đồng Hới đã diễn ra trận bóng đá giao hữu giữa đội nam Chi đoàn Chi cục HQCK Cha Lo và đội nam Chi đoàn Công an tỉnh Quảng Bình. Đây là trận đấu nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 73 năm ngày thành lập ngành Hải quan (10/9/1945-10/9/2018), hướng tới chào mừng Đại hội các Chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình của đoàn thanh niên Chi cục HQCK Cha Lo.

Trận bóng diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng của những cầu thủ trong sân và cả rất nhiều khán giả tham gia vổ vũ. Nhiều đường bóng đầy kịch tính được các cầu thủ dẫn dắt, tạo nên các pha ghi bàn hấp dẫn, bất ngờ. Hầu hết các cầu thủ của hai đội bóng đều được rèn luyện từ phong trào thể dục thể thao thường xuyên tại đơn vị, dẫu không chuyên nhưng đã để lại ấn tượng về một trận đấu giao hữu đoàn kết, nhiệt tình và trên tất cả là tinh thần yêu thể thao của các cầu thủ của hai đội bóng.

Dương Cường 

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng được thành lập ngày 01/9/2003, với chức năng quản lý nhà nước về hải quan trong phạm vi địa bàn hoạt động tại cửa khẩu Cà Roòng, xã Thượng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình; đến nay đã trải qua 15 năm hoạt động, đã ngày càng được xây dựng và trưởng thành, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình, sự phát triển thương mại biên giới của hai tỉnh, hai nước.

Cửa khẩu Cà Roòng nằm trên tuyến đường 20 quyết thắng, nối giữa hai tỉnh Quảng Bình (Việt Nam)- Khăm Muộn (Lào). Trong chiến tranh, đây là tuyến đường quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đầu những năm 2000, trước nhu cầu phát triển giao thương giữa hai nước, theo đề nghị của 2 tỉnh, Chính phủ 2 nước Việt Nam, Lào đã cho phép làm thủ tục xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa qua tuyến đường 20. Lúc này nhiệm vụ làm thủ tục hải quan cho hàng hóa XNK qua cửa khẩu Cà Roòng được giao cho Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Gianh thực hiện. Trong vòng chưa đầy 2 năm (2002- 2003), Hải quan đã làm thủ tục cho 61 lô hàng nhập khẩu gỗ các loại qua cửa khẩu Cà Roòng, tổng kim ngạch gần 5,5 triệu USD.

Hoạt động nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu Cà Roòng những năm 2002- 2003

Trước sự phát triển kinh tế đối ngoại giữa hai tỉnh, Chính phủ 2 nước Việt Nam, Lào đã nhất trí cho thành lập cặp cửa khẩu phụ Cà Roòng - Noọng Ma; ngày 18/4/2003, cửa khẩu Cà Roòng - Noọng Ma chính thức khai trương, tạo cơ sở pháp lý để thành lập các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu Cà Roòng. Ngày 01/9/2003, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 136/QĐ-BTC thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình. Sau một thời gian chuẩn bị về tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất, ngày 15/01/2004, Lễ ra mắt Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng được tổ chức trang trọng tại trụ sở Chi cục, thuộc km61 đường 20.

Lễ ra mắt Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng

Trong những năm đầu hoạt động, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, sinh hoạt, đi lại hết sức khó khăn. Đường sá bị hư hỏng nặng, mưa xuống, giao thông gần như ách tắc toàn tuyến; không có điện lưới, phương tiện thông tin liên lạc duy nhất là vô tuyến điện. Hoạt động nghiệp vụ chỉ có thể thực hiện bằng phương thức thủ công. Quân số của đơn vị chỉ có 5 hoặc 6 người nhưng phải bố trí nhân lực để vừa đảm bảo lực lượng thường trực tại cửa khẩu, làm nghiệp vụ hải quan, vừa đảm bảo chế độ thời gian lao động cho công chức, người lao động.

Do những đặc thù về cơ chế quản lý đối với cửa khẩu phụ cũng như khả năng khai thác, kinh doanh, trao đổi hàng hóa trên tuyến đường 20, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cà Roòng rất ít. Hàng hóa chỉ có gỗ nhập khẩu, vừa ít về số lượng, kim ngạch, vừa phát sinh không thường xuyên. Từ năm 2008, chính sách quản lý đối với hàng hóa qua cửa khẩu phụ được thắt chặt hơn (với hình thức xin cấp phép theo từng lô hàng, từng hợp đồng) nên lưu lượng hàng hóa XNK qua cửa khẩu Cà Roòng giảm hẳn. Từ tháng 6/2011 đến cuối tháng 7/2013, UBND tỉnh quyết định tạm ngừng hoạt động XNK qua cửa khẩu Cà Roòng để phục vụ thi công sửa chữa tuyến đường 20, do vậy trong thời gian này không có hàng hóa XNK. Từ giữa năm 2016 đến nay, Chính phủ Lào ban hành Chỉ thị số 15/TTg quản lý nghiêm ngặt mặt hàng gỗ xuất khẩu nên hàng hóa qua cửa khẩu giảm đi.

Đường lên cửa khẩu Cà Roòng những năm đầu

Qua 15 năm hoạt động với nhiều khó khăn như vậy, song với tinh thần trách nhiệm cao của các thế hệ công chức, người lao động, sự đoàn kết gắn bó trong tập thể, sự chỉ đạo điều hành của cấp trên, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.

Về số liệu XNK, qua 15 năm hoạt động, Chi cục đã làm thủ tục XNK 326 tờ khai, mặt hàng chủ yếu là gỗ các loại NK, khối lượng gần 17 ngàn tấn, kim ngạch hơn 16 triệu USD, thu thuế gần 33 tỷ đồng. Những con số thống kê trên đây nếu so với các chi cục khác thì rất nhỏ, nhưng so với điều kiện, tình hình thực tế của cửa khẩu phụ Cà Roòng và những khó khăn của Chi cục trong 15 năm qua thì đó là những đóng góp khá quan trọng vào chặng đường 25 năm hoạt động của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình. Bên cạnh đó, Chi cục còn thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên khác như: quản lý phương tiện, hành lý của người xuất nhập cảnh, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới và thực hiện các nhiệm vụ quản lý hải quan khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Lực lượng Hải quan và Biên phòng phối hợp tuần tra, kiểm soát khu vực cửa khẩu Cà Roòng

Trong lĩnh vực cải cách, hiện đại hóa hải quan, dù không có các điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, hạ tầng viễn thông … nhưng đơn vị vẫn luôn thực hiện đầy đủ các nội dung cải cách, hiện đại hóa mà cấp trên hướng dẫn, triển khai. Từ chỗ ban đầu chỉ liên lạc bằng vô tuyến điện, từ tháng 2/2007, đã được lắp đặt điện thoại và kết nối internet thông qua hệ thống VSAT-IP. Tháng 3/2008, đã thiết lập được mạng LAN, kết nối được với mạng WAN của ngành. Đến năm 2014, Chi cục đã tham gia và thực hiện thành công thủ tục hải quan tự động thông qua Hệ thống VNACC/VCIS. Năm 2017, triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

Trong những năm gần đây, về cơ sở vật chất, ngoài hệ thống máy móc, phương tiện đã được trang bị tương đối đầy đủ, Chi cục đã được cấp trên quan tâm, cho xây dựng mới trụ sở làm việc khang trang, đảm bảo điều kiện làm việc và sinh hoạt của công chức, người lao động. Đồng thời, quân số của đơn vị cũng ngày càng được tăng lên, duy trì thường xuyên xấp xỉ 10 người, đảm bảo lực lượng để triển khai các mặt hoạt động. Đặc biệt, đã có những cán bộ, công chức nữ lần đầu tiên lên công tác, bám trụ cùng anh em tại địa bàn đặc biệt khó khăn này.

Công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng tại trụ sở mới

Trong suốt 15 năm qua, với vai trò quan trọng của những người “gác cửa nền kinh tế đất nước”, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn hoạt động trong quá trình công tác, đặc biệt là với lực lượng Biên phòng, Công an, Kiểm lâm, cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, ma túy, tội phạm và vi phạm pháp luật khác, trong công tác tuần tra kiểm soát cửa khẩu, bảo vệ an ninh kinh tế, chính trị, trật tự an toàn khu vực biên giới, trong công tác tuyên truyền pháp luật cho quần chúng nhân dân. Bên cạnh đó, Chi cục còn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, giúp đỡ nhân dân trong cuộc sống, sinh hoạt. Những chuyến đi hoạt động tình nguyện, những món quà nhỏ đến tay các em học sinh, những sự chia sẻ nguồn điện nước, ti vi, điện thoại, mạng internet đã góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình với bà con dân bản nơi biên cương của Tổ quốc.

Trong nội bộ Chi cục, ngoài những giờ làm việc, anh chị em cùng nhau lao động vệ sinh trụ sở, trồng trọt, chăn nuôi, giao hữu thể thao, giao lưu văn nghệ, thăm hỏi, động viên lẫn nhau, tạo nên một “mái ấm gia đình” thứ hai nơi cửa khẩu Cà Roòng.

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng tổ chức hoạt động tình

Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng tổ chức lao động

Vượt qua những khó khăn gian khổ, tập thể Chi cục qua các thời kỳ trong 15 năm qua luôn đồng sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; được cấp trên tặng thưởng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua, Giấy khen các loại.

Trong quá trình công tác, Chi cục luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Bình. Từ việc chăm lo xây dựng trụ sở, đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nguồn nhân lực, giải quyết chế độ chính sách lao động... đến chỉ đạo sâu sát và thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ trong chuyên môn nghiệp vụ hải quan. Bên cạnh đó là sự phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn, của các đơn vị hải quan thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Quảng Bình, sự phối hợp, giúp đỡ, đùm bọc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, sự hợp tác chặt chẽ, hữu nghị của phía nước bạn Lào. Và không thể không nhắc đến những đóng góp rất quan trọng của các thế hệ lãnh đạo, công chức, người lao động đã và đang công tác tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng.

Đồng chí Lê Chí Hồng, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình chỉ đạo cuộc họp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng

Tương lai đang ở phía trước, với sự quyết tâm của các cấp các ngành, sự vận động, hỗ trợ của cơ quan hải quan đối với doanh nghiệp, chắc chắn rằng cửa khẩu sẽ được nâng cấp, ngày càng có nhiều hàng hóa XNK qua cửa khẩu Cà Roòng, du lịch qua đường 20 sẽ phát triển, người và phương tiện sẽ đi lại thường xuyên hơn. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng sẽ ngày càng phát triển, trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của ngành Hải quan, của tỉnh Quảng Bình.

Buổi tọa đàm kỷ niệm 15 năm thành lập Chi cục Hải quan cửa khẩu Cà Roòng


Bùi Vĩnh Trường


Bài ngẫu nhiên

Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tri ân các Anh hùng liệt sỹ
Gần 4 thập niên đã trôi qua kể từ khi đất nước thôi không còn chiến tranh nhưng những đau thương mất mát mà nó...
Sẽ tịch thu ụ nổi triệu USD nếu DN không đến làm thủ tục
Ngày 14-6, Cục Hải quan Khánh Hòa đã ban hành công văn số 460/HQKH-KS gửi Công ty Cổ phần vận tải biển Long Sơn (Công ty...
Lấy ý kiến về việc cử đại diện Hải quan tại WCO
Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa hoàn thiện xây dựng khung tiêu chuẩn cử đại diện Hải quan Việt Nam...
Hải quan Bình Dương góp phần nâng cao chỉ số PCI của tỉnh
Theo công bố mới đây của Phòng Thương mại công nghiệp Việt Nam về bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp...
Chi cục HQCK Cha Lo tổ chức tập huấn Thông tư 29 của Bộ Tài chính
Thông tư số 29/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/02/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư...
Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Phó Cục trưởng Cục HQQB đối với đồng chí Nguyễn Văn Hệ
Thực hiện Quyết định số 419/QĐ-TCHQ ngày 28/02/2017 của Tổng cục Hải quan về việc bổ nhiệm lại công chức giữ...
Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình tăng cường ứng dụng thủ tục Khai hải quan từ xa, tiến tới thực hiện thủ tục Hải quan điện tử
Khai hải quan từ xa là một trong những biện pháp của ngành Hải quan nhằm thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và...